قیمت خانه در مناطقی مانند آلگاروه، ستوبال و ساحل نقرهای به میزان 4.6 درصد در سال 2017، 6.یک درصد در سال 2018 و 8.3 درصد در سال 2019 افزایش یافته است. افراد با خرید ملک در کشور پرتغال ابتدا اقامت موقت کشور را بدست خواهند آورد و بعد از ۵ سال زندگی در کشور پرتغال اقامت دائم را بدست خواهند آورد. گلدن ویزای پرتغال در آغاز تنها سرمایهگذاری در بخش مسکن و خرید ملک را شامل میشد اما طی چند سال اخیر به سبب استقبال سرمایهگذاران خارجی برای بهرهمندی از مزایای این برنامه مهاجرتی، زمینههای سرمایهگذاری دیگری برو به rezayalan.mystrikingly.com این برنامه اضافهشده است. به همین دلیل، به یکی از محبوب ترین راه ها تبدیل شده است. مشاورین موسسه حقوقی برگزیده به عنوان یکی از استثنایی ترین موسسات مهاجرتی کشور آماده ارائه مشاوره در مورد مهاجرت به اتحادیه ی اروپا میباشد. درخواست اقامت از این نوع باید توسط فرد بازنشسته ارائه شود و فرد درخواست کننده باید توانایی مالی برای تامین هزینه های دوازده ماه زندگی در کشور پرتغال را داشته باشد.