مهاجرت به یک کشور خارجی راه فوقالعادهای برای زندگی کردن در یک ساختار جدید اجتماعی و لذت بردن از منابع غنی تاریخی، فرهنگی و یا حتی مناظر طبیعی آن کشور مقصد است و فرد در یک جامعهای جدید با فرهنگ، تمدن، زبان، اخلاق و خصوصیات و اکثر مواقع نژاد و دین جدید قرار میگیرد. اکثر مردمی که به کشورهای مهاجرپذیر مهاجرت کرده اند معتقد هستند مهاجرت آنها دلیل بیشرفت و افزایش قدرت کشور مهاجرپذیر خواهد شد.شاهد هستیم کشورهای بزرگی که همیشه در زمینه جذب مهاجر فعال بوده اند همانند آلمان، آمریکا، کانادا، استرالیا و بقیه کشورهای رده اول در سال 2017 بیش از هفت میلیون مهاجر را جذب کرده اند.با توجه به این آمار میتوان گفت جذب مهاجر برای کشورهایی مهاجرپذیر دارای پیشرفت خوبی برای آنها بوده است و همچنان به جذب مهاجر ادامه میدهند.کشورهای دیگری که در رده های بعدی جذب مهاجر هستند همانند یونان و مجارستان در همان سا بیش از پنج میلیون مهاجر را جذب کرده اند. این کار با اهداف مختلف مثل رشد اقتصادی کشور مقصد یا توسعه بیزینس در سطح جهانی صورت می گیرد. یک سری از مدارک ضروری برای مهاجرت به کانادا با عنایت به روش مهاجرتی متفاوت است. لذا پیشنهاد ما پیش از هر اقدامی، دریافت مشاور مهاجرته با کارشناسان این امر است. آمریکا به عنوان کشوری با بیشترین میزان دانشگاههای برتر، مکانی ایدهال برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی است.